REKRUTACJA

Rekrutacja do klasy I

na rok szkolny 2023/24

Regulamin rekrutacji do Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Kukuczki na rok szkolny 2023/2024.

Ze względu na dużą ilość zgłoszeń, szkoła planuje uruchomić w roku szkolnym 2023/2024 dwie klasy pierwsze. Ostateczna decyzja uzależniona jest od podpisania umów przez rodziców/opiekunów prawnych oraz od decyzji zespołu rekrutacyjnego.

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły przysługuje kandydatom będącym rodzeństwem obecnych uczniów lub absolwentów oraz dzieciom pracowników. 

Rekrutacja odbywa się zgodnie z następującymi etapami

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod TYM LINKIEM.

2. Przesłanie przez sekretariat prezentacji dot. specyfiki szkoły na adres mailowy wskazany w formularzu. Zadaniem rodziców/opiekunów prawnych jest zaznajomienie się z ofertą szkoły oraz specyfiką jej modelu edukacyjnego.

3. Wstępne spotkanie rekrutacyjne rodziców/opiekunów prawnych z zespołem rekrutacyjnym. Celem spotkania jest poznanie wzajemnych oczekiwań dotyczących kształcenia dziecka oraz wizji edukacji, a także pomysłów na aktywne wspieranie szkoły.

4. Czynności formalne we wstępnym spotkaniu rekrutacyjnym:
– Sekretariat udostępni harmonogram spotkań – rodzice/opiekunowie prawni wybierają dogodny dla siebie termin. 
– W spotkaniu nie uczestniczy dziecko. 
– Wymagana jest obecność obojga rodziców/opiekunów prawnych. 
– W przypadku niemożliwości dostosowania się do terminarza wyznaczonego przez szkołę, należy niezwłocznie skontaktować się z sekretariatem szkoły.  
– Brak wyboru daty oraz przekazania szkole informacji jak wyżej, jest interpretowany jako rezygnacja z udziału w rekrutacji.  

5. Informacja zwrotna przesyłana przez sekretariat szkoły dot. zakwalifikowania do etapu właściwej rekrutacji. Kryteria merytoryczne:
– adekwatność modelu edukacyjnego szkoły do zaobserwowanych oczekiwań i wartości rodziców/opiekunów prawnych kandydata na ucznia;
– adekwatność modelu edukacyjnego szkoły do predyspozycji i uwarunkowań dziecka (na podstawie danych z wywiadu z rodzicami/opiekunami prawnymi).

6. Właściwa rekrutacja w formie wspólnego warsztatu integracyjnego dla kandydatów na uczniów oraz spotkania informacyjnego dla rodziców.

7. Szkoła zastrzega sobie prawo do zorganizowania indywidualnych spotkań uzupełniających z wybranymi rodzicami w przypadku dostrzeżenia takiej potrzeby po obserwacji warsztatu.

8. Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu dziecka do klasy pierwszej Szkoły Społecznej na rok szkolny 2023/2024. Sekretariat szkoły wysyła na wskazany adres mailowy decyzję zespołu rekrutacyjnego, a w przypadku zakwalifikowania –  wskazuje na czynności związane z podpisaniem umowy. W terminie wyznaczonym przez szkołę rodzice/opiekunowie prawni dostarczają do szkoły podpisaną umowę o kształcenie oraz wpłacają wpisowe na nr konta wskazany w umowie.

9. Zajęcia grupowe otwarte dla uczniów zakwalifikowanych z przyszłym wychowawcą. W wyznaczonym przez szkołę terminie, kandydaci zakwalifikowani biorą udział w zajęciach otwartych z przyszłą wychowawczynią.

10. W razie niedopełnienia ww. czynności bądź rezygnacji kandydata zakwalifikowanego, szkoła kontaktuje się z kandydatami z listy rezerwowej, zgodnie z kolejnością miejsca zajmowanego na ww. liście. 

Harmonogram:

– wstępne spotkanie rekrutacyjne – listopad/grudzień 2022,

– właściwe spotkanie rekrutacyjne (warsztaty integracyjne dla kandydatów, spotkanie informacyjne dla rodziców) – luty 2023,

– decyzja zespołu rekrutacyjnego o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata – do końca lutego 2023,

– podpisanie umów – marzec 2023,

– dzień otwarty z wychowawcą – maj 2023.

W ROKU SZKOLNYM 2022/23 PROWADZIMY REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ (PRZENOSINY) DO KLAS: II, III, V.

Informacje podstawowe

Rodzice, którzy chcą zapisać lub przepisać swoje dziecko do Szkoły Społecznej zgłaszają taką chęć wypełniając ankietę zgłoszeniową dostępną pod TYM LINKIEM. Wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje przyjęcia dziecka do szkoły.

Przenosiny:


Pracownik sekretariatu zadzwoni lub wyśle e-maila z propozycją dnia i godziny spotkania rekrutacyjnego. W spotkaniu z Państwem uczestniczyć będzie dyrektor szkoły i/lub dyrektor zarządzający, pedagog i/lub psycholog szkolny.

Spotkania odbywają się na terenie szkoły lub zdalnie. W przypadku spotkania on-line otrzymacie Państwo mailowo niezbędne dane do dołączenia do zdalnego spotkania – warto wtedy zadbać o komputer wyposażaony w kamerę i głośnik lub tablet, czy telefon komórkowy oraz stabilne połączenie internetowe.

Celem rozmowy jest przedstawienie oferty edukacyjnej szkoły, wzajemne przedstawienie i omówienie oczekiwań przez obie strony, przedstawienie informacji wstępnej o dziecku oraz zasad współpracy.

Warunki przyjęcia dziecka do szkoły – przenosiny:

  • pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego – możliwość spełnienia przez szkołę oczekiwań rodziców oraz wspólny kierunek wartości w zakresie edukacji i wychowania;
  • dostarczenie dodatkowej dokumentacji (jeśli istnieje): orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
  • uiszczenie wpisowego w wysokości 700 zł;
  • podpisanie umowy o kształcenie.

W przypadku przeniesienia dziecka do klas starszych odbędzie się także diagnoza umiejętności ucznia z przedmiotów egzaminacyjnych (matematyka, j. polski, j. angielski), która zostanie przeprowadzona podczas spotkania rekrutacyjnego lub w pierwszych dniach pobytu ucznia w szkole.