REKRUTACJA

Rekrutacja do klasy VII

Zmiana ustroju edukacyjnego nie musi pozabawiać Państwa dzieci szansy na zmianę szkoły! W roku szkolnym 2017/2018 otwieramy nową klasę VII z j. niemieckim od podstaw. Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami ze starszego przedziału wiekowego.

Siódmoklasistom oferujemy:

– przyjazną atmosferę i doskonałe warunki nauki w małym zespole klasowym;

– dodatkowe zajęcia z native speakerem (j. angielski) oraz naukę drugiego języka obcego (j. niemiecki);

– liczne kółka zainteresowań;

Zapraszamy do indywidualnego kontaktu z sekretariatem szkoły. Na Państwa życzenie organizujemy spotkanie z dyrekcją, wizytę w szkole i diagnozę wymaganą przed przeniesieniem ucznia (j. polski, matematyka, j. angielski oraz rozmowa z pedagogiem).

Dzień otwarty w naszej szkole odbędzie się w sobotę 1 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00. Wydarzeniu będzie towarzyszył kiermasz ozdób wielkanocnych wykonanych przez naszych uczniów.

Warunkiem przyjęcia dziecka do klasy siódmej SSP jest:

  • złożenie w sekretariacie szkoły wymaganej dokumentacji: wykazu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, a po zakończeniu roku szkolnego – świadectwa ukończenia klasy programowo niższej, kwestionariusza ucznia, karty zdrowia oraz dwóch zdjęć,
  • przeprowadzenie diagnozy ucznia przez pedagoga szkolnego (opinia) i nauczycieli SSP (opinia wychowawcy wydana na podstawie jednodniowej obserwacji dziecka podczas zajęć dydaktycznych, test kompetencji z j. polskiego, matematyki oraz języka obcego).

Przyjęcie ucznia do SSP następuje każdorazowo na podstawie umowy cywilno – prawnej o naukę, zawartej pomiędzy rodzicami ucznia a Prezesem Stowarzyszenia „Rodzice-Dzieciom”, które jest organem prowadzącym. W przypadku zawiadomienia o przyjęciu dziecka do SSP, Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są w terminie 7 dni do:

  • zapoznania się ze Statutem SSP,
  • podpisania umowy cywilno – prawnej o kształcenie,
  • wpłaty wpisowego.

Niedopełnienie powyższych formalności w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze współpracy ze szkołą.

Informacja o naborze elektronicznym
Dlaczego MY!
Podanie o przyjęcie do szkoły

Społeczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jerzego Kukuczki w Rybniku

    


    

@SSPKukuczki
sord.rybnik.pl ssp.rybnik,pl sg.rybnik.pl