REKRUTACJA

NABÓR DO KLAS II, III, V i VI

Procedura rekrutacji:

  • Telefoniczny, mailowy lub osobisty zapis kandydata na ucznia w sekretariacie szkoły.
  • Udział kandydata na ucznia w diagnozie (określenie poziomu wiedzy z wiodących przedmiotów: j. polski, matematyka, j. angielski oraz rozmowa z pedagogiem szkolnym).
  • Rozmowa rodziców z dyrektorem (zapoznanie rodziców z ofertą edukacyjną szkoły oraz zasadami współpracy).
  • złożenie w sekretariacie szkoły wymaganej dokumentacji: wykazu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, a po zakończeniu roku szkolnego – świadectwa ukończenia klasy programowo niższej, kwestionariusza osobowego dziecka, karty zdrowia oraz jednego zdjęcia.

Przyjęcie do szkoły może odbyć się bez uwag pedagoga i nauczycieli lub pod warunkiem wyrównania poziomu nauczania ze wskazanych treści programowych. Przyjęcie ucznia następuje na podstawie umowy cywilno – prawnej o kształcenie, zawartej pomiędzy rodzicami ucznia a Prezesem Stowarzyszenia Oświatowego „Rodzice-Dzieciom”, będącego organem prowadzącym szkoły.

Społeczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jerzego Kukuczki w Rybniku

    


    

@SSPKukuczki
sord.rybnik.pl ssp.rybnik,pl sg.rybnik.pl