REKRUTACJA

NABÓR DO KLASY I

Szkoła przyjmuje dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania i zameldowania kandydatów. Rekrutacja do klasy I skierowana jest do:

  • siedmiolatków (dzieci objęte obowiązkiem szkolnym),
  • sześciolatków, które korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym ten, w którym mają rozpocząć naukę,
  • sześciolatków, które nie uczęszczały do przedszkola, ale posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Procedura rekrutacji do klasy I

  • Telefoniczny, mailowy lub osobisty zapis kandydata na ucznia w sekretariacie szkoły.
  • Udział kandydata na ucznia w diagnozie / rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez pedagoga szkolnego (określenie stopnia dojrzałości społecznej, wiedzy ogólnej i kultury osobistej dziecka).
  • Rozmowa rodziców z dyrektorem (zapoznanie rodziców z ofertą edukacyjną szkoły oraz zasadami współpracy).
  • Złożenie w sekretariacie szkoły wymaganej dokumentacji: „kwestionariusza osobowego dziecka” (do pobrania na stronie www) oraz „informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” wydanej przez przedszkole, do którego uczęszcza kandydat lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku dzieci sześcioletnich, które nie uczęszczały do przedszkola w roku poprzedzającym.
  • Zgłoszenie elektroniczne.
  • Podpisanie umowy o kształcenie.

Diagnozy kandydatów na uczniów oraz spotkania rodziców z dyrektorem odbywają się w terminach ustalanych indywidulanie z każdym rodzicem za pośrednictwem sekretariatu szkoły. Ich wynik stanowi podstawowe kryterium decyzji o przyjęciu dziecka. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza obecnie do Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi lub do Dwujęzycznego Społecznego Gimnazjum. Przyjęcie ucznia następuje każdorazowo na podstawie umowy cywilno – prawnej o kształcenie, zawartej pomiędzy rodzicami ucznia a Prezesem Stowarzyszenia Oświatowego „Rodzice-Dzieciom”, będącego organem prowadzącym szkoły.

Społeczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jerzego Kukuczki w Rybniku

    


    

@SSPKukuczki
sord.rybnik.pl ssp.rybnik,pl sg.rybnik.pl